Ma-Mi

www.ma-mi.cz

Košík

Košík je prázdný. Košík.
přeskočit na obsah
jste na straně:Obch. podmínky
Výrobci Kategorie

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád v internetovém obchodě www.ma-mi.cz

 

1.      Všeobecná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky  platí pro nákup v internetovém obchodě www.ma-mi.cz.  Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je provozovatel internetového obchodu Dana Führichová, Popovice 119, 664 61 Rajhrad; IČ: 87326981, na straně jedné a na straně druhé kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

 

2.      Základní pojmy

 

Spotřebitelská smlouva:
Je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Dodavatel:
je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/Spotřebitel:
Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, nebo osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující/nikoli Spotřebitel:
Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Internetový obchod:
Elektronický obchod či jiný objednávkový systém provozovaný na internetu podnikatelem, který je v pozici dodavatele, jenž nabízí zboží nebo služby kupujícím.

Kupní smlouva:
objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

 

3.      Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

 

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

 

4.      Cena zboží a platba

 

Veškeré ceny zboží a služeb v internetovém obchodě jsou uvedené včetně DPH. S celkovou cenou zboží (včetně balného, nákladů na dopravu a uplatněných slev) je kupující seznámen ještě před závazným objednáním.

Prodávající si vyhrazuje možnost změny ceny zboží, a to bez předchozího upozornění kupujícího. Tato změna ceny však nemá vliv na již uzavřené objednávky.

 

5.      Platební podmínky

 

 

Kupující má možnost vybrat si platbu z následujících možností:

 • Platba předem bankovním převodem na číslo účtu:  2555769349/0800. Variabilní symbol je shodný s číslem vaší objednávky, které obdržíte v potvrzovacím e-mailu.
 • Dobírkou. Kupující zboží zaplatí doručovací službě při převzetí zásilky.
 • Osobní převzetí po předem domluveném termínu na adrese Slatinská 21, Brno 636 00 nebo Popovice 119, Rajhrad 664 61.

 

! Upozorňujeme kupující, že při placení převodem se zboží považuje za zaplacené v momentě připsání celkové ceny na účet prodávajícího.

Cena zboží je platná po celou dobu než jsou provozovatelem vystaveny ceny nové.

 

6.      Doprava

 

Způsob dopravy

Cena dopravného

Balné

Česká pošta-platba převodem na účet (předem)

Doprava zdarma při objednávce nad 1500,- Kč

100,00 Kč

ZDARMA

Česká pošta-platba dobírkou

Doprava zdarma při objednávce nad 2000,- Kč

140,00 Kč

ZDARMA

PPL-platba převodem na účet (předem)

Doprava zdarma při objednávce nad 1500,- Kč

110,00 Kč

ZDARMA

PPL-platba dobírkou

Doprava zdarma při objednávce nad 2000,- Kč

140,00 Kč

ZDARMA

Osobní převzetí po předchozí domluvě

ZDARMA

ZDARMA

  

  

7.      Doba dodání zboží, způsob a kontrola dopravy

 

 

Dostupnost u každého zboží je orientační a pokud zboží prodávající, či jeho dodavatel nemá skladem, tak může být i prodloužena, nejpozději však do 3 týdnů . V takovém případě prodávající kupujícího o této skutečnosti písemně informuje a společně se dohodnou na dalším postupu řešení objednávky. Zboží, které je skladem bude expedováno nejpozději do 1- 5 pracovních dnů od přijetí objednávky, či platby na účet. Vždy dle zvolené formy úhrady.

 

V případě, že nebude možné, aby prodávající vyřídil objednávku kupujícího v uvedených termínech, bude prodávající kupujícího kontaktovat a dohodne další postup.

 

Zboží je doručeno na adresu uvedenou a stvrzenou v objednávce. Kupující je povinen objednané zboží převzít. V případě, že tak neučiní, bude na něm prodávající požadovat nahrazení nákladů spojených s přepravou. Případné opětovné zaslání objednávky se řeší telefonicky či jiným vhodným kontaktem s prodejcem.

K objednanému zboží je vždy zaslána el. formou faktura (slouží jako daňový doklad), která zároveň slouží jako záruční list.

Kupující/nikoli spotřebitel je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných závadách. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje vnější nepoškozenost zásilky při dodání. Vnější nepoškozenost zásilky při převzetí je předpokladem nepoškození věci při přepravě.

Kupující/Spotřebitel není povinen provést prohlídku zboží při převzetí, avšak v jeho vlastním zájmu je mu tato prohlídka doporučena, jelikož tak může předejít případným komplikacím při uplatnění reklamace zboží poškozeného přepravou. Své výhrady k dodanému zboží může kupující uvést do přepravního dokladu. Spotřebitel může také odmítnout převzetí poškozené zásilky a uvést tuto skutečnost do přepravního dokladu.

Případné nedostatky v zásilce je kupující povinen hlásit telefonicky, nebo e-mailem nejpozději do 48 hodin od jejího převzetí. Na pozdější námitky nebude brán zřetel. 

 

8.      Záruční podmínky

 

Není-li v záručním listě uvedena delší záruční doba, vztahuje se na zboží záruka 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka. Záruka se vztahuje pouze na výrobní a materiálové vady.

 

NÁROK NA UPLATNĚNÍ ZÁRUKY ZANIKÁ V PŘÍPADĚ, ŽE VÝROBEK BYL:

 • poškozen při přepravě.
 • poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
 • poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
 • používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
 • poškozen působením živlů.

 

POSTUP PŘI REKLAMACI:

 

1. Kupující o reklamaci informuje prodávajícího telefonicky na tel.: +420 774 140 215, nebo písemně na adrese info@ma-mi.cz

2. Kupující udělá kopii daňového dokladu, na jehož druhou stranu napíše průvodní dopis k reklamaci (popis závady) a vloží do zásilky s reklamovaným zbožím.

3. Kupující je povinen reklamované zboží  řádně zabalit a bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě, nemusí být reklamace uznána. Taktéž je kupující povinen předložit reklamované zboží čisté, včetně kompletního příslušenství.

4. Kupující zašle zásilku s reklamovaným zbožím na adresu:

Dana Führichová, Popovice 119, Rajhrad 664 61

5. Reklamace bude prodávajícím vyřízena nejpozději do 30-ti dnů od samotného vzniku. Lhůta se počítá ode dne doručení reklamovaného zboží prodávajícímu.
6. U neopravitelných výrobních vad bude zboží vyměněno kus za kus, příp. vrácena kupní cena zboží. (bez ceny dopravného při samotném nákupu).
7. Dle §598 Obč.zák. má kupující nárok na vrácení částky vynaložené na dopravu reklamovaného zboží k prodávajícímu. V případě, že bude tuto částku nárokovat, požaduje prodávající její vyčíslení (zaslání kopie podacího lístku) a zaslání čísla bankovního účtu, kam má prodávající tuto částku.
8. V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno kupujícímu zpět dobírkou, kde mu bude dodavatelem účtován poplatek za neoprávněnou reklmaci 300,-Kč bez DPH. Tento poplatek zahrnuje zaslání zboží zpět kupujícímu a náklady spojené s vyřízením neoprávněné reklamace. Aby se předešlo zbytečnému zasílání neoprávněných reklamací, je třeba aby kupující kontaktoval prodávajícího a zkonzultoval případnou reklamaci před jejím samotným odesláním.

 

 

9.      Odstoupení od smlouvy

 

Spotřebitel má v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne je povinen dodat prodejci nejlépe písemné odstoupení od smlouvy a předat nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, nejlépe v původním obalu a s veškerým příslušenstvím, a to vše v uvedené lhůtě (odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději v poslední den 14denní lhůty). Není vyloučena možnost zaslání vraceného zboží až po samotném odstoupení od smlouvy a v tomto případě prodávající požaduje, aby reklamované zboží bylo zasláno bezodkladně. Prodávající, po obdržení reklamovaného zboží, vrátí spotřebiteli zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem, a to nejdéle do 30 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající je oprávněn vracenou částku ponížit o případně skutečně vynaložené náklady, které mu vzniknou v souvislosti s vrácením zboží. V takovém případě takové skutečně vynaložené náklady je schopen spotřebiteli doložit. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Spotřebitel nemůže odstoupit podle § 53 odstavce 8 Občanského Zákoníku od kupní smlouvy:

 • a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 • e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
 • f) spočívajících ve hře nebo loterii.

Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží, zboží není kompletní nebo bylo poškozeno – tedy došlo k bezdůvodnému obohacení, případně byla způsobena škoda), je kupující povinen chybějící hodnotu nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtení na prodávajícím vracenou kupní cenu, která je tudíž kupujícímu vyplacena ve snížené hodnotě.

Prodávající zdůrazňuje, že 14denní lhůta umožňující odstoupení od smlouvy se vztahuje pouze na kupujícího spotřebitele, jak je definován v II. Části Obchodních podmínek a žádném případě se nevztahuje na Kupujícího/nikoli Spotřebitele.

 

 

10.  Rozpor s kupní smlouvou

 

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 

11.  Ochrana osobních údajů

 

Provozovatel internetového obchodu je registrovaným správcem osobních údajů. Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a nejsou poskytovány třetím osobám, ani nebudou využity pro reklamní účely obchodu. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Spotřebitel uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.


www.ma-mi.cz

Dana Führichová

Popovice 119

Rajhrad 664 61

IČ: 87326981

(Nejsem plátce DPH)

Registrace: Městský úřad Židlochovice č.j.: MMB/0358509/2010

Tel: +420 774 140 215

Přihlášení

AKCE

Tulec Trend-Čepice zajíček fialová

více
zvolit ks

219,-169,-

Hračka Klaun

více
zvolit ks

299,-269,-

Těhotenský břišní pás white

více
zvolit ks

349,-299,-

NOVINKY

2 pack kojenecký overal Babaluno

více
zvolit ks

389,-

Kojenecká zimní kombinéza Babaluno FELLA

více
zvolit ks

549,-

3D ponožky SRDCE

více
zvolit ks

90,-

Dětská mikina "64"

více
zvolit ks

399,-

Dívčí svetr KYTIČKY růžové

více
zvolit ks

297,-

Chlapecké plavky tmavě modré

více
zvolit ks

190,-

© Copyright 2010 – 2020 Redakční systém CreoMaster, Design CreoWeb.cz